Regulamin konkursu – ,,Dzień kobiet”

§1. Organizator konkursu

a) Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu ,,Dzień Kobiet 2022″, zasady jego przebiegu i nadzór nad tymże przebiegiem. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
b) Organizatorem i Fundatorem konkursu jest firma Lamex Export-Import z siedzibą w Lipówkach, ul. Radosna 10, 08-440 Pilawa, NIP 826-000-55-82

§2. Przedmiot i cel Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest:
1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu
2. Polubienie strony LTC na Facebooku
3. Oznaczenie osoby, która może zostać wybrana, by otrzymać Nagrodę
4. W odpowiedzi pod postem wpisanie i oznaczenie kobiety, która jest dla Ciebie ważna i opisanie krótko, dlaczego tak jest.

Celem konkursu jest promocja i reklama marki LTC.

§3. Miejsce i czas trwania konkursu

a) Konkurs prowadzony będzie od dnia 24.02.2022 do 5.03.2022 godz 23:59
b) w w.w dniach można dokonywać zgłoszeń do Konkursu. Zakończenie konkursu następuje po wysłaniu nagród.
c) Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem portalu Facebook na fanpage’u LTC https://www.facebook.com/elektronikaLTC

§4. Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu

a) Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna/konsument w rozumieniu art. 22(I) kodeksu Cywilnego posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej Uczestnik)
b). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja Regulaminu równoznaczna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich postanowień oraz dopełnienie wszystkich punktów, które są przedmiotem konkursu.
c) Każdy Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście; tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
d) Zgłoszenie w konkursie jest jednoznacznie z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu
e) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których odpowiedzi konkursowe zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe.
f) Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokładnej oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz wyłowienie osób biorących w nich udział i wyboru zwycięzców Organizator powoła komisję konkursową (dalej Komisia), w skład której wejdą trzy osoby wyznaczone przez organizatora.
g) Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterii fantowej ani promocyjnej, ani też zakładów wzajemnych, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych).

§5. Rozstrzygnięcie konkursu

a) Komisja dokona wyboru jednej najciekawszej odpowiedzi zgłoszonej w konkursie.
b) Dwie odpowiedzi zamieszczone pod postem Konkursowym (i odpowiadające na zadane w Konkursie pytanie) z największa ilością polubień zostaną nagrodzone nagrodami dodatkowymi
c) Z zastrzeżeniem dalszych postanowień regulaminu wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez komisję w dniu 6 marca na Facebooku' na fanpage marki LTC. Ze zwycięzcami skontaktujemy się również poprzez wysłanie wiadomości prywatnej.
d) W przypadku wykluczenia Zwycięscy zgodnie z §4 kt.7 Regulaminu zwycięzcą zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej

§6. Nagroda

a) Nagrodą w konkursie jest:

· Głośnik LXBT200 (nagroda główna)
· Słuchawki bezprzewodowe LXAS34
· Szczoteczka soniczna LXB50+ Golarka LXB52

b) W przypadku kiedy Organizator:

– nie otrzyma od zwycięzcy odpowiedzi w wiadomości dotyczącej nagrody
– nie otrzyma odpowiedzi na wiadomość dotyczącą odbioru nagrody, nie zawierającej wszystkich żądanych przed organizatora informacji lub
– zwycięzca nie potwierdził poprawności jego danych wynikających z opublikowanej pracy konkursowej

wówczas ten zwycięzca traci prawo do przysługującej mu nagrody.

c) Nagroda zostanie wysłana kurierem przez firmę GLS najpóźniej do dnia 7.03.2022. Koszt wysyłki pokrywa Organizator

d) Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na nagrodę innego rodzaju

 

§7. Wykluczenia w konkursie

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów zależnych lub z nim powiązanych kapitałowo personalnie lub organizacyjne.